Vedtægter

Den kristne veteranklub KV316 har til formål at samle folk med interesse for klassiske biler og veterankøretøjer i et kristent fællesskab.


KV316 er medlem af Motorhistorisk Samråd. Det giver forskellige fordele, som f.eks. billigere veteranbilforsikring til klubbens medlemmer.

VEDTÆGTER:

 

§1. Klubbens navn:

Kristen Veteranklub 3,16 (www.kv316.dk)


§2. Formål:

KV316 er en klub af klassiske og veteraninteresserede, som ønsker en klub med et kristent fællesskab.

Klubbens postadresse er formandens.


§3. Grundlag:

Bibelen og den Evangelisk Lutherske bekendelsesskrifter.

Ved vores sammenkomster vil der være forkyndende andager / møder.


§4. Medlemmer:

Stk. 1. Foreningen kan optage personer, der har klassiske kørertøjer som deres interesse.

Stk. 2. Alle medlemmer skal før indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter (kan også læses på klubbens hjemmeside).


§5. Kontingent:

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for et år af gangen. Kasseren sender opkrævning af kontingent.


§6. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i xxx måned.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter dato for generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal udsendes mindst 1 mdr. før generalforsamlingen og skal indeholde oplysninger om tid og sted med følgende punkter:


01. Andagt.

02. Valg af dirigent.

03. Formandens beretning til spørgsmål og afsluttende godkendelse (decharge).

04. Fremlæggelse af regnskab til spørgsmål og afsluttende godkendelse (dechage).

05. Fastsættelse af kontingent.

06. Indkomne forslag.

07. Valg af formand (ulige år).

08. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

09. Valg af én suppleant.

10. Valg af revisor.

11. Bekendtgørelser.

12. Eventuelt.


Sekretæren er referent ved generalforsamlingen og referatet skal underskrives af formanden og dirigenten.


Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Det samme gælder opstilling af kandidater til bestyrelsen. Såfremt der ikke er nok forslag, kan der opstilles ved selve generalforsamlingen, dog kun til ledige pladser i bestyrelsen.

Suppleant og revisor kan opstilles på generalforsamlingen.


Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning sker ved håndsoprækning. Hvis et medlem ønsker skriftelig afsteming, skal dette efterkommes.


Stk. 6. Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent inden generalforsamlingens start.


Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 1/3-del af medlemmerne kræver det. Kravet begrundes skrifteligt og sendes til formanden, der sammen med bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, senest 2 måneder efter at kravet er modtaget. Indkaldelsesfrist til generalforsamlingen er 2 uger.


Stk. 8. Vedtægtsændring kan ske ved 2/3-del af de stemmeberettigede ved almindelig generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling og det besluttes, hvornår vedtægtsændringen træder i kraft.


§7. Bestyrelse:

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Antal bestyrelsesmedlemmer bestemmes af antal klubmedlemmer.


0-30 klubmedlemmer = 3 bestyrelsesmedlemmer

31- klubmedlemmer = 5


Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, med mulighed for genvalg. Formanden vælges på generalforsamlingen.


Bestyrelsen konstiturer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med næstformand, kasserer og sekretær.


§8. Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen meddeles til formanden eller kasseren inden førstkommende generalforsamling.


§9. Opløsning af foreningen:

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun besluttes af en generalforsamling, med mindst 2/3-del flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Anvendelse af eventuel formue, overgår til kirkeligt arbejde, som aftales på generalforsamlingen og der vil IKKE blive tilbagebetalt kontingent.


Nuværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 18-19. juli 2009.